สินค้า เเละงานบริการ

– งานออกแบบและผลิตเครื่องจักร เพื่อใช้กับงานอุตสาหกรรม และเพิ่มกำลังการผลิต ในงานอุตสาหกรรม

– งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ (Research & Development in various field with innovation)
– งานปรับปรุงเครื่องจักร และ อุปกรณ์(Retrofit)

  • Jpeg
Social Shares